Coins of Roman Egypt
CollectionTopicsResources
Greek Dates

 

Pt. II - Coinage cont'd
Types.
Obverse type.
Reverse type.
List of Types.
Greek Divinities.
Kronos.
Zeus.
Zeus Ammon.
Hera.
Poseidon.
Hades.
Demeter.
Persephone.
Rape of Persephone.
Triptolemos.
Apollo Philesios.
Statue by Kanachos.
Apollo Pythios, Aktios.
Helios.
Artemis.
Selene.
Hephaistos.
Athena.
Athena, of Saïs.
Athena Stathmia.
Ares.
Aphrodite.
Eros.
”Venus Victrix.”
Hermes.
Hestia, Vesta.
Dionysos.
Herakles, Labours of.
Dioskuri.
Kybele.
Asklepios.
Hygieia.
Orpheus.
Next Page of Contents
Previous Page of Contents


Collection | Topics | Resources | Library | Contact | Home
© Copyright 2001-2006 Michael J. Covili. All rights reserved.